POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Szanujemy prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników naszej strony internetowej i sklepu internetowego www.lovenails.pl (dalej: Serwis). Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady na jakich zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych Użytkowników.

§ 1Dane osobowe

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, przez Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§ 2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych Użytkowników jest DREAMS COME TRUE EMILIA TOKARZ-SZRENIAWSKA z siedzibą w Stryszawie przy ul. Stryszawa 260 A  34-205 Stryszawa, posiadająca NIP: 5521624214 oraz REGON 361701266.

§ 3. Zbieranie danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane są przez nas podczas:
  1. dokonywania zapisów na newsletter,
  2. zakładania konta w Serwisie
  3. składania zamówień (przy Użytkownikach nieposiadających konta w Serwisie)
 1. Podczas dokonywania zapisów na newsletter zbierane są przez nas dane osobowe takie jak : adres email.
 2. Podczas wypełniania formularza rejestracji Konta zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe do wystawienia FV;
 3. Podczas składania zamówień przez Użytkowników nieposiadających konta w Serwisie zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, email, numer telefonu, dane adresowe do wysyłki towaru.

§ 4. Cel gromadzenia danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter zbierane są w celu prowadzenia wobec Użytkowników działań marketingowych, w tym w celach analitycznych i statystycznych.
 2. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Serwisie przetwarzane są w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej;
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;
 • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie internetowym;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
 • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
 • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników - przez e-mail oraz telefon;
 1. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień przetwarzane są w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej;
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;
 • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
 • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
 • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników - przez e-mail oraz telefon;

§ 5. Powierzanie przetwarzania i Udostępnianie danych osobowych

 1. Zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.
 2. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

§ 6. Uprawnienia Użytkowników związane z przetwarzaniem danych

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Produkt dodany do porównania